Anaokulu Eğitiminin Çocukların Gelişimine Faydaları Nelerdir?What Are The Benefits Of Kindergarten Education To The Development Of Children?

1.Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL/İstanbul Üniversitesi-Üniversity of  Northwest Çocuk Gelişimi&Psikolojisi.Türkiye-ABD(Texas)

2.Okul Müdürü Murat AÇIKALIN/Halil Bekmezci Anadolu Lisesi/İstanbul-Türkiye

3.Okul Müdür Yardımcısı Esra AÇIKALIN/Bahçelievler Anadolu Lisesi/İstanbul-Türkiye

4.Hümeyra HAS/Okul Öncesi Öğretmeni/Milli Eğitim Bakanlığı/Mardin-Türkiye

  • Çocukta zekâ gelişiminin %70’lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi okul öncesi döneminde bu yaşlarda gelişmektedir.
  • Çocuğun grup etkinliklerine katılması, ilişki kurmayı öğrenmesi ve sosyalleşmesi gibi olgular bu dönemde gelişmektedir.
  • Okul öncesi dönemde önüne geçilmeyen sorunlar, çocuğun tüm yaşamını olumsuz etkileyebilir.
  • Çocuk, anaokulunda edindiği arkadaşlar ile farklı kültür ve aileden gelen çocuklar ile iletişim kurmayı öğrenir. Farklılıklara saygı duymayı benimser.

Okul öncesi yaşlar dediğimizde bir çocuk için aslında en önemli dönemidir diyebiliriz. İlk Çocukluk Dönemi olarak bilinen bu dönem 0-6 yaşları kapsar ve hem aile için hem de çocuk için bilinenin ötesinde bir önem taşımaktadır.

Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren inanılmaz bir hızla çevrelerinde gördükleri ve duydukları her şeyi öğrenerek hafızalarına kaydederler. Oysa aileler küçük bebeklerin bir çok şeyi algılamadıklarını, çevrelerinde olup bitenlerin farkında olmadıklarını düşünürler ve bu düşünceyle birlikte çok önemli bir yanlış yaparlar. Çok küçük bile olsalar çocuklar çevrelerindeki her şeyin farkındadırlar ve beyinleri sürekli olarak kayıt halindedir. İşte bu nedenle her yaştaki çocuklar için ama özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar için eğitim ciddi olarak önemlidir. Sürekli bir gelişme halinde olan beyinlerine doğru ve sağlıklı bilgi akışı sağlanması gerekmektedir.

Teacher And Pupils Practicing Writing In Montessori School


Okul öncesi bir eğitim kurumuna devam eden çocuğun bilişsel gelişiminin,böyle bir şansı olmayan akranlarına göre kesin olarak daha ileride olduğu biliniyor.Yine yapılan araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara göre böyle bir eğitim kurumuna devam eden çocuklar hem zihinsel hem de psikolojik olarak çevresiyle uyum içinde yaşayan bireyler olark yetişiyorlar.Üstelik fiziksel olarak da akranlarına göre daha güçlüler.Bu fiziksel olarak güçlü ve dayanıklı olma konusu oldukça ilginç.Genellikle aileler çok sık hasta olacakları korkusuyla çocuklarını topluca yaşanılan ortamlara sokmaktan çekinirler .Oysa bu tür okul gibi ortamlar bu açıdan çok önemli bir işleve sahiptirler. Çocuklar okula başladıklarında evet, çok sık hastalanırlar ama bu hastalıklara karşı da direnç kazanırlar. İlk okula başlayana kadar vücut bu savunma mekanizmalarını oluşturur ve aslında pek çok çocuk hastalığını bu yaşlarda geçirmiş olduğu bilinmektedir.

Bu çocuklar hastalıkları nedeniyle uzun sürelerle okuldan uzak kalmak gibi bir sıkıntı yaşamazlar. okul öncesi eğitimin çok fark edilmeyen böyle bir yararı daha vardır.

Günümüzde, özellikle büyük şehirlerde ailelerin daha bilinçli davrandıklarını ve çocuklarını ilkokul yaşı olan 6’yı beklemeden kreş, yuva ve anaokulu düzeyindeki kurumlara gönderdikleri görüyoruz. Bu eğitimin çocukların gelişimine olan katkıları yansınamaz. Önerimiz bir çocuğun çok zorunlu şartlar olmadığı sürece en az 3 yaşına kadar annesinin yanında kalmasıdır.3 yaşından sonra önce yarım günlük oyun gruplarıyla başlayarak bir eğitim kurumuna devam etmesini sağlamak ve 4 yaş civarı tam güne geçmek çocuğun uyumunu kolaylaştırması bakımından önemlidir.


Bilindiği gibi okul,bir çocuğun ailesi dışındaki ilk toplumsal ve sosyal çevresidir.Bu çevrede öğreneceği yeni bilgiler ve kazanımlarla çocuk yetişkin yaşlarda karşılaşacağı sorunları çözme becerisi de kazanacak ve kendisine özgü başa çıkma yöntemleri geliştirecektir. Üstelik okul öncesi eğitim alması bir çocuğun okul sendromu olarak bilinen ve pek çok çocuğun sıkıntı yaşamasına neden olan bazı sorunları yaşamadan okul hayatına geçiş yapmasını kolaylaştıracaktır. Okul öncesi eğitim süreci boyunca bir çocuk motor ve ince kas gelişimi olarak oyun etkinlikleriyle beraber yavaş yavaş kalem tutmayı, makas kullanmayı, bilinçli olarak resimler çizmeyi öğrenecek ve ayrıca sosyal bir varlık olmanın bilincine de sahip olacaktır.


Psikolojik olarak da arkadaşlarıyla paylaşmayı,uyum içinde ve beraber hareket etmeyi,karar almayı,sorunlara çözüm üretmeyi,muhakeme yapmayı ve kendisi olmayı öğrenecektir.İşte bütün bu faydaları nedeniyle son yıllarda eğitim konusunda yapılan her vurgu ‘7 çok geç’ sloganıyla verilir.Gerçekten de 7 çok geçtir ve bir çocuğa ne verilecekse ilk çocukluk dönemi olan 0-6 yaşlar arası verilmelidir.Bilindiği gibi insan beyninin gelişiminin yaklaşık olarak % 80’lik bölümü de 6 yaşa kadar tamamlanmaktadır.Durum bu kadar önemlidir ve okul öncesi eğitim çok ciddiye alınmalıdır.

KAYNAKÇA

Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL/İstanbul Üniversitesi-Üniversity of  Northwest Çocuk Gelişimi&Psikolojisi.Türkiye-ABD(Texas)

Okul Müdürü Murat AÇIKALIN/Halil Bekmezci Anadolu Lisesi/İstanbul-Türkiye

Okul Müdür Yardımcısı Esra AÇIKALIN/Bahçelievler Anadolu Lisesi/İstanbul-Türkiye

Hümeyra HAS/Okul Öncesi Öğretmeni/Milli Eğitim Bakanlığı/Mardin-Türkiye

Filiz TAPAN,“Okul Önce si Eğitim ve Çocuklar üzerine Etkileri”, Dergi Pak, , https://dergipark.org.tr/download/article-file/16891, Erişim Tarihi; 15.01.2020

What Are The Benefits Of Kindergarten Education To The Development Of Children?

1.Dr.Yildirim Bayezit DELDAL / Istanbul University-University of Northwest Child Development&Psychology.Turkey-USA (Texas)

2.Director of the school Murat AÇIKALIN / Halil Bekmezci Anatolian High School / Istanbul-Turkey

3.Assistant Principal Esra AÇIKALIN / Bahcelievler Anatolian High School / Istanbul-Turkey

4.Humeyra HAS / pre-school teacher / Ministry of Education / Mardin-Turkey

* 70% of the development of intelligence in a child is completed by the age of 7, and learning skills develop at the age of preschool.

* Cases such as child participation in group activities, learning to build relationships and socializing develop during this period.

* Problems that are not prevented in preschool period can negatively affect the entire life of the child.

* The child learns to communicate with children from different cultures and families with friends that he has acquired in kindergarten. It adopts respect for differences.

When we say preschool age, we are actually talking about the most important period for a child. This period, known as the first childhood period, covers the ages of 0-6 and has a significance beyond what is known for both the family and the child.

From the moment they are born, children learn everything they see and hear around them at an incredible speed and record it in their memory.However, families think that small babies do not perceive many things,do not know what is happening around them, and they make a very important mistake with this idea.Even when they are very young, children are aware of everything around them, and their brains are constantly recording. For this reason, education is seriously important for children of all ages, but especially for children in preschool.We have to provide an accurate and healthy flow of information to their brains, which are in a constant state of development.

It is known that the cognitive development of a child attending a preschool institution is definitely ahead of their peers who do not have such a chance.According to the results of the research, children who attend such an educational institution grow up as individuals who live in harmony with their environment both mentally and psychologically.And they’re physically stronger than their peers.It’s quite interesting about being physically strong and durable.Often, families are afraid to put their children in public environments for fear that they will get sick too often .However, such environments as schools have a very important function in this respect.When children start school, yes, they get sick very often, but they also gain resistance to these diseases.By the time they start primary school, the body creates these defense mechanisms, and in fact, many children have had their disease at this age.

These children do not experience problems such as being away from school for long periods of time due to their illness. there is another such benefit of preschool education that is not very noticeable.

Today,especially in large cities, we see families acting more consciously and sending their children to nursery, nest and kindergarten-level institutions without waiting for the primary school age of 6.The contribution of this education to the development of children is undeniable.Our suggestion is that a child stay with his mother until at least 3 years of age, unless there are very mandatory conditions.After the age of 3, it is important to ensure that he continues to an educational institution, starting with half-day play groups, and moving to a full day around the age of 4 to facilitate the child’s adaptation.

School,as it is known, is the first social and social environment of a child outside his or her family.With the new knowledge and achievements that he will learn in this environment, the child will also gain the ability to solve the problems that he will encounter in adulthood and develop his own coping methods. In addition, pre-school education will make it easier for a child to transition to school life without experiencing some of the problems known as school syndrome, which causes many children to experience difficulties.During the preschool education process,a child will gradually learn to hold a pen,use scissors, draw pictures consciously along with play activities as a motor and thin novelization, and will also be conscious of being a social being.

Psychologically,he will also learn to share with his friends,to act in harmony and together,to make decisions,to solve problems, to reason and to be himself.Because of all these benefits, every emphasis on education in recent years is given with the slogan ‘7 is too late’.Indeed, 7 is too late, and what to give a child should be given between the ages of 0-6, which is the first childhood.As is known, approximately 80% of the development of the human brain is completed by the age of 6.The situation is so important and preschool education should be taken very seriously.

REFERENCES

Dr.Yildirim Bayezit DELDAL / Istanbul University-University of Northwest Child Development&Psychology.Turkey-USA (Texas)

Director of the school Murat AÇIKALIN / Halil Bekmezci Anatolian High School / Istanbul-Turkey

Assistant Principal Esra AÇIKALIN / Bahcelievler Anatolian High School / Istanbul-Turkey

Humeyra HAS / pre-school teacher / Ministry of Education / Mardin-Turkey

Filiz TAPAN,“si education before school and its effects on children”, Journal Pak,, https://dergipark.org.tr/download/article-file/16891, accessed 15.01.2020

Dr.Yıldırım Bayezit

Yazar, dört kardeşli bir ailenin en küçük bireyi olup İstanbul doğumludur. YAZARIN EĞİTİM BİLGİLERİ; Yazar Lise Eğitimini İstanbul Kocasinan Anadolu Lisesi tamamlamıştır. -Anadolu Üniversite Sağlık Yönetimi Bölümünü mezunu -İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü -Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümünü mezunu. -Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü mezunu. -Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü mezunu. -İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Lisans Bölümünü bitirmiştir. -İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Y/Tezli Yüksek Lisans mezunudur. -Üniversity of Nortwestern with Üniversity of İstanbul / Çocuk Gelişimi Doktora Programı/ABD Yazar, İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora programının hazırlık aşamasındadır. Şuan aktif olarak Milli Eğitimde Öğretmen ve Üniversitede Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yazar, Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışı aktif olarak görev almakta ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Yazarın iki kitabı basılmıştır. Yazar, Otizm ve Engellilik üzerine bilimsel çalışmalar yapmakta ve bu konu ile ilgili yeni bilimsel verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Üzerine çalışmaları bulunan yazarın, Yurt içi ve Yurt dışı çeşitli Gazete ve Dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Uluslar arası sempozyum ve Kongrelerde Bilimsel çalışmalar yapan yazar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Pediatric Derneği ile bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli Hakemli dergilerde makaleleri bulunan yazar Akademik çalışmalarına devam etmektedir. Yüze yakın makalesi bulunan yazar İstanbul’da yaşamaktadır. XI. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta güvenliği Kongresi Bildirimli sunum; Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) değişen yapısı ve verdiği hizmetler. Antalya/Belek. (16.05.2015) II. Uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi Bildirimli sunum; Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin nedenleri. (Istanbul /Zeytinburnu.2015). Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Uluslararası Engellilerin Yaşama Hakkı Temalı Özürlüler Kongresinde, Engellilere Yapılan İstismarın Başlıca Nedenleri, Adlı Bilimsel Çalışma Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuştur (13-15/05/ 2016). III.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet İçerikli Haberlerin Eğitim / Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Olan Etkilerinin (Sosyal / Kültürel / Psikolojik) Açıdan Üniversite Mezunu Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi, Sözlü Bildirim Olarak Sunulmuştur (21-22.04.2017). II.Uluslararası Avrasya Pozitif Psikoloji kongresi, Üsküdar Üniversitesinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Öğretmen gözünden, engelli olmayan öğrencilerin engelli olan akranlarına karşı davranışlarının gözlemlenmesi ve farkındalık boyutunun incelenmesi (12-14/05/2017). Washington-Daily-News-2020-03-01/ Amerikan Günlük Gazete Bebeklerde Zeka Gelişimi Doktora DrYıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi UzmanıKuzeybatı Üniversitesi Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Intelligence Development in Infants, Dr.Yildırım Bayezit DELDAL Child Development and Psychology Specialist Northwest University Washington USA / 2020 Child Development and Psychology. https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit DELDAL, “Zihinsel Engellilik ve Başlıca Nedenleri”, Umut Dergisi/İstanbul, yıl;2016 sayı:7, sayfa;20-21-22 Yıldırım Bayezit Deldal, Sosyoekonomi, Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyo-ekonomi Society Dergisi, “Toplam Kalite Yönetimi ” 2016, Vol. 24(29), Sosyo-ekonomi Derneği, ISSN 1305–5577 II. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit Deldal, Medicana Medical Journal,” Toplam Kalite Yönteminde, Türk/Alman Sağlık Kuruluşları Arasındaki Farklar. s. 32, sa 1,201 II. Uluslararası Çocuk Gelişime ve Nöroloji Kongresi, ( 0-3 Yaş arası konuşma güçlüğü ve dil sorunu yaşayan çocukların ebeveyn gözünden incelenmesi ve bu problemlerin temel nedenleri.) 19/20 Nisan 2018 Sözlü bildiri, Yıldırım Bayezit D CEREBRAL PALSY AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION-MAKALE/AMERİCA 2019-EKİM, Ph.D. Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı/ABD Department of Child Development / American Northwest University-Seattle / USA-2019, AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION Çocuklarda Bilişsel Gelişim Sağlık Problemleri. ,American Academy of Pediatrics/COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 IV.Mersin Üniversitesi Uluslararası Hemşirelik Kongresi,(SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANTIBIYOTIK KULLANIMI KONUSUNDA BILGI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İNCELENMESİ) 18 sorudan oluşan Sosyo-Demografik özellikler formu ve Deldal’ın (2014) çalışması. 5-8 Kasım 2017 3.Trakya Üniversitesi Uluslararası Engelliler Kongresi Üstün Başarı Belgesi/Sözlü Sunum 2015/2016. https://www.okulhaberleri.net/engelliler-kongresinden-basari-belgesi-alan-yildirim-beyazit-deldala-tesekkurler-860111 BİLİŞSEL GELİŞİM SAĞLIK PROBLEMİ(DİJİTAL OYUNLAR) Makale. COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM.Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 Washington-daily-news-2020-03-01/ANNE SÜTÜNÜN YARARLARI ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI. 1.PhD.DrYıldırım Bayezit DELDAL Northwest Üniversitesi Seattle Washington ABD / 2020 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 2 Doçent Dr.DrSema OĞLAK TC Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ekonomi bilimi, https://statoperator.com/research/washington-daily-news-2020-03-01/ Yazarın iki kitabı Ekim 2019 da Marmara yayın evi tarafından basılmıştır. 1.Zihinsel Engellilik ve Otizm, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İSTANBUL 2.Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İSTANBUL 3.Çocuk Gelişimi Araştırmaları Kitabı (basım aşamasında)

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.